ⓘ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು ಚಿತ್ರವು ೧೫ ಫೆಬ್ರವರಿ೧೯೯೧ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿ.ದತ್ತರಾಜ್‌ರವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ರವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ ..

                                     

ⓘ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು

ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು ಚಿತ್ರವು ೧೫ ಫೆಬ್ರವರಿ೧೯೯೧ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿ.ದತ್ತರಾಜ್‌ರವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ರವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

                                     

1. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು

 • ನುಡಿಸುವೆ ಬಾಳಿ ಬಾ - ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್
 • ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ - ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್
 • ಅತ್ತೆ ಮಗಳೆ - ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ
 • ಇಲ್ಲ ಮಜ ಇಲ್ಲೆ ನಿಜ - ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ
 • ಆಕಾಶ ಮೇಲಿದೆ - ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್
                                     
 • ಪ ರ ತ ಸ ಹ ಳ ತ ದ ಸ ಸ ವ ಗತ ನ ಮಗ ಹಸ ರ ನ ಬನದಲ ಲ ಹ ವರಳ ಸ ದರ ಪರ ಮಳ ಸ ಸ ತ ದ ಅರಳ ದ ಹ ಗಳ ಗ ಡ ಸ ರ ಸ ಷ ಟ ಯ ಒಡ ಯನ ಸ ರ ತ ದ ಬನ ನ ರ ಹ ಗ ವ ಆಲಯಕ ದ ವನ ಸನ ನ ಧ ಗ ಅಲ ಲ ದ
 • ಕಡ ಕ ಪ ಬಣ ಣದ ಆಕರ ಷಕ ಹ ಗಳ ಹ ವ ನಲ ಲ ಅಧ ಕ ಸ ಖ ಯ ಯಲ ಲ ಕ ಸರಗಳ ರ ತ ತವ ಅರಳ ದ ಒ ದ ದ ನದಲ ಲ ಬ ಡ ಕ ಳಗ ರ ಳ ತ ತವ - ಸ ಟ ಮ ಟರ ಉದ ದದ ಕ ಯ ಗಳ ಬ ಡ ತ ತವ
 • ತ ಗಳ ಗ ಹ ಗಳ ಅರಳ ತ ತವ ಸಸ ಯಗಳ ಎತ ತರವ ಗ ಬ ಳ ದ ನ ಲದ ಮ ಲ ಮಲಗ ವ ತ ದ ದರ ಸ ತ ತಲ ಬ ದ ರ ಕಡ ಡ ಗಳನ ನ ಸ ಕ ಕ ಸ ದ ರದ ದ ಕಟ ಟಬ ಕ ಮ ದಲ ಅರಳ ದ ಹ ಗಳನ ನ
 • ನ ರನ ನ ಶ ಖರ ಸ ಟ ಟ ಕ ಳ ಳ ತ ತದ ಮ ಗ ಗ ಸಣ ಣ ಹ ಗ ಹಳದ ವ ತ ತ ಕ ರದಲ ಲ ದ ದ ಅದ ಅರಳ ದ ನ ತರ ಬ ಳ ಹ ಗ ನಕ ಷತ ರ ಕ ರವನ ನ ಹ ದ ರ ತ ತದ ಈ ಗ ಡಗಳ ಎಲ ಲ ತಳ ಗಳ ಬರಗ ಲ
 • ಬ ಳ ಯಲ ಅನ ಕ ಲ. ಬ ತ ತ ದ 3 ತ ಗಳ ಅನ ತರ ಗ ಡ ಹ ಬ ಡಲ ಪ ರ ರ ಭ ಸ ತ ತದ ಹ ಗಳ ಅರಳ ದ ಮ ಲ 11 2 - 2 ತ ಗಳವರ ಗ ಬ ಡದ ಗ ಡದಲ ಲ ಉಳ ಯ ವ ದರ ದ ಗ ಫ ರ ನ ಗ ಡ ಬಲ ಜನಪ ರ ಯವ ಗ ದ
 • ಹ ಗಳ ರ ತ ತವ ಈ ಹ ಗಳ ಗ ದಳಗಳ ಹ ವ ನ ಮಧ ಯ ನ ಳವ ದ ಕ ಸರಗಳ ರ ತ ತವ ಹ ಗಳ ಅರಳ ದ ಸಮಯದಲ ಲ ಕ ತ ತಳ ಹಳದ ಬಣ ಣದಲ ಲ ದ ದ ಮ ರನ ಯದ ನ ಹಳದ ತ ಕಡ ಕ ಪ ಬಣ ಣಕ ಕ ತ ರ ಗ ತ ತವ
 • ಜ ಡಣ ಗ ಡ ವ ಇವ ಗಳ ಉದ ದ 7 ರ ದ 15 ಸ ಮ ನ ದ ಬಟ ಟಲ ವರ ಷಪ ರ ತ ಹ ಬ ಡ ತ ತದ ಹ ಗಳ ಬ ಳ ಬಣ ಣದವ ರ ತ ರ ವ ಳ ಸ ವ ಸನ ಯನ ನ ಬ ರ ತ ತದ ಫಲ ಫ ಲ ಕಲ ಮ ದರ ಯದ ಉದ ದವ ಗ ಯ
 • ಕ ಡ ರ ತ ತವ ಬ ದ ಮ ಮರಕ ಕ - ವರ ಷವ ದ ಮ ಲ ಹ ವ ಕ ಯ ಬರ ವ ದ ವ ದಲ ಗ ತ ತದ ಹ ಗಳ ಅರಳ ದ - ತ ಗಳ ತರ ವ ಯ ಕ ಯ ಹಣ ಣ ಗ ತ ತದ ಕ ಯ ಮ ಲ ನ ರ ಪದ ರ ಥ ಇದ ದ ಅದರ
 • ತ ಗಳ ನ ದ ನವ ಬರ ಮ ಸದವರ ಗ ದ ಡ ಯ ಗ ಹ ಸ ರ ಸ ತ ತವ ಸ ರ ಯ ಮ ಳ ಗ ದಮ ಲ ಅರಳ ದ ಹ ವ ಗಳ ರ ತ ರ ಯ ಉದ ರ ಬ ಳ ಗ ಗ ಗ ಡದ ಕ ಳಭ ಗದಲ ಲ ಹ ವ ನ ಹ ಸ ಗ ಯ ತ ಕ ಣ ಸ ತ ತವ
 • ಮತ ತ ಬ ಬ ಯ ವತ ಗ ರ ಸ ಮರ ಚ ಗ ರ ನ ದ ಮ ಲ ಲಗ ತಟ ಟ ತ ತ ನ ಹ ಗ ಈ ಚ ಗ ರ ಒ ದ ಅರಳ ದ ಹ ವನ ನ ಒಳಗ ಡ ದ ದರ ಈ ಜ ಡ ಯ ಪ ರ ತ ಯಲ ಲ ಬ ಳಬಹ ದ ದ ಹ ಳಲ ಗ ತ ತ ತ ತ