ⓘ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ, ಚಲನಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶೃಂಗಾರ್ ನಾಗರಾಜ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಮಲಹಾಸನ್, ಅಮಲ ..

                                     

ⓘ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶೃಂಗಾರ್ ನಾಗರಾಜ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಮಲಹಾಸನ್, ಅಮಲ, ಲೋಕನಾಥ್, ಟೀನು ಆನಂದ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಪೊಠಾಣ್, ರಮ್ಯ, ಪಿ.ಎಲ್.ನಾರಾಯಣ, ಮನ್‍ದೀಪ್ ರಾಯ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಈ ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕರು ಬಿ.ಸಿ.ಗೌರಿಶಂಕರ್. ಈ ಚಿತ್ರವು ೧೯೮೭ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಿ ೩೫ ವಾರಗಳಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಂಡಿತ್ತು.

                                     
  • ಕಮಲ ಹ ಸನ ಅಭ ನಯದ ಕನ ನಡ ಚಲನಚ ತ ರ ಪ ಷ ಪಕ ವ ಮ ನದ ಬಗ ಗ ಮ ಹ ತ ಗ ಈ ಲ ಖನ ನ ಡ ಹ ದ ಧರ ಮ ಯರ ಪವ ತ ರ ಗ ರ ಥಗಳಲ ಲ ಒ ದ ದ ರ ಮ ಯಣದಲ ಲ ಪ ಷ ಪಕ ವ ಮ ನದ ಪ ರಸ ತ ಪ ಬರ ತ ತದ
  • ಮ ಸ ಗ ಬ ಬ 1990 ಅದ ರ ಗ ಅದ ಹ ಡ 1989 ಏಳ ಸ ತ ತ ನ ಕ ಟ 1988 ಪ ಷ ಪಕ ವ ಮ ನ 1987 ಕ ಡದ ಮಳ 1987 ಮನ ಮ ಚ ಚ ದ ಹ ಡ ಗ 1987 ವ ಜಯ ತ ಸವ 1987
  • ಜಗನ ನ ಥ ಅವಸ ಥ ಕ ಷ ಣ ಮ ಸಡ ಕ ಬ ಮತ ತ ಇಯ ಲ ಸದ ನ ದ ಸ ವರ ಣ ಪ ಷ ಪಕ ವ ಮ ನ ಸ ಗ ತ ಶ ರ ನ ವ ಸರ ವ ಸ ಗ ಯ ಬ ಳ ಯ ಸ ದರಕ ಷ ಣ ಅರಸ ಮ ದಲ ದ
  • ರ ಷ ಟ ರ ಯ ಚಲನಚ ತ ರ ಪ ರಶಸ ತ ಗಳನ ನ ಭ ರತದ ಆಸ ಕರ ಗ ಹ ಲ ಸ ತ ತ ರ ರ ದ ಕ ಡ ತ ತ ರ ವ ಈ ಪ ರಶಸ ತ ಇ ದ ಗ ಭ ರತ ಯ ಚ ತ ರರ ಗದ ಅತ ಯ ತ ಪ ರತ ಷ ಠ ತ ಪ ರಶಸ ತ
  • ಮಹ ನ ತ ರ ಕಮಲ ಹ ಸನ ರವರ ರ ಷ ಟ ರ ಯ ಚಲನಚ ತ ರ ಪ ರಶಸ ತ ಗಳ ಮತ ತ ಫ ಲ ಮ ಫ ರ ಪ ರಶಸ ತ ಗಳನ ನ ಳಗ ಡ ಹಲವ ರ ಭ ರತ ಯ ಚಲನಚ ತ ರ ಪ ರಶಸ ತ ಗಳನ ನ ಗಳ ಸ ವ ದರ ಮ ಲಕ ಚ ರಪರ ಚ ತರ
  • ನ ತ ಯಗ ರ. ಅವರ ತ ದ ಯವರ ಹ ಚ ಚ ಪ ರದರ ಶನಗಳನ ನ ನ ಡ ದ ದ ರ ಕ ರ ತ ರ ಮತ ತ ಚಲನಚ ತ ರ ನಟ ಯ ದ ನ ತ ಯ ರ ಮ ಅವರ ರಚ ತ ರ ಮ ಅವರ ಸಹ ದರ ರಚ ತ ರ ಮ ಅವರ ಬ ಲ ಬ ಲ
  • ವ ಷವ ಕ ಷ - ಬ ಜಗ ರ ಜಯಪ ರಕ ಶ ಕನ ನಡದಲ ಲ ಡ ರ ಜ ಕ ಮ ರ ಅಭ ನಯದ ವ ಲ ಮ ಕ ಚಲನಚ ತ ರ ತಯ ರ ಗ ದ ಘ ಟಸ ಲ ಅವರ ಸ ಗ ತವ ದ ಪ ಸ ಶ ಲ ಹ ಡ ರ ವ ಜಲಲ ಜಲಲ ಜಲಧ ರ ಹ ಡ
  • ಚ ತ ರ ತ ಸವಗಳಲ ಲ ಭ ಗವಹ ಸ ತ ಪ ಷ ಟಕ ವ ಮ ನ ಹ ಗ ಪ ರ ಮಲ ಕ ಈ ದಶಕದಲ ಲ ಹ ಸಜ ಡನ ನ ಸ ಷ ಟ ಸ ಅಪ ರ ಜನಪ ರ ಯಯತ ಗಳ ಸ ದ ಎರಡ ಚ ತ ರಗಳ ಪ ಷ ಪಕ ವ ಮ ನ ಸ ಗ ತ ಶ ರ ನ ವ ಸರ ವ ರವರ
  • ನ ಡಲ ಗ ಲ ಲ 1986 ಸ ಸ ರಮ ಅದ ಮ ನ ಸ ರಮ ತಮ ಳ ಎ. ವ ಎ ಪ ರ ಡಕ ಷನ ಸ ವ ಶ 1987 ಪ ಷ ಪಕ ವ ಮ ನ ಮ ಕ ಚ ತ ರ ಸ ಗ ತ ಶ ರ ನ ವ ಸರ ವ ಶ ಗ ರ ನ ಗರ ಜ ಸ ಗ ತ ಶ ರ ನ ವ ಸರ ವ