ⓘ ಮಾಸ್ತಿ ಗುಡಿ‌ ನಾಗಶೇಖರ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಭಾರತೀಯ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಖರಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ ..

                                     

ⓘ ಮಾಸ್ತಿ ಗುಡಿ

ಮಾಸ್ತಿ ಗುಡಿ‌ ನಾಗಶೇಖರ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಭಾರತೀಯ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಖರಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

                                     

1. ತಾರಾಗಣ

 • ಮಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್
 • ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
 • ದೇವರಾಜ್
 • ಅಮೂಲ್ಯ
 • ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ
 • ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ
 • ಕೃತಿ ಖರಬಂಧ
 • ರಾಘವ ಉದಯ್
 • ಶೋಭರಾಜ್
 • ಎಚ್.ಜಿ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ
 • ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ
                                     
 • ಜ ನಬಸ ತ ಯ ಗ ತ ತ ಇದ ಹ ಯ ಸಳ ಶ ಲ ಯ ಗ ಡ ಇದನ ನ ರಲ ಲ ಕಟ ಟ ಸಲ ಯ ತ ಚ ನಕ ರಳ ಯಲ ಲ ಒ ದ ಆ ಜನ ಯ ದ ವ ಲಯವ ಮ ಸ ತ ಗ ಡ ಗಳ ಇವ ಹ ದರ ರಲ ಲ ಇಲ ಲ ಮರ ಠರ ಗ
 • ರ ಜಗ ರ ಬ ಗಳ ರ ನ ಗರತ ನಮ ಮ ಭ ಮಸ ನ ಜ ಶ ಮಲ ಲ ಕ ರ ಜ ನ ಮನ ಸ ರ ಮಹ ಶ ಮಹದ ವ ಮ ಧವ ಗ ಡ ಮ ಸ ರ ದ ರ ಸ ವ ಮ ಅಯ ಯ ಗ ರ ಆನ ರ ರ ಮಕ ಷ ಣ ಮ ಸ ರ ವ ಸ ದ ವ ಚ ರ ಯ ಮ ಸ ರ ಸದ ಶ ವರ ಯರ