ⓘ ಸಾರಥಿ ೨೦೧೧ ರ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಬರೆದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ.ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಸನ್ನಿಧಿ ಪ್ರಮುಖ ..

                                     

ⓘ ಸಾರಥಿ

ಸಾರಥಿ ೨೦೧೧ ರ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಬರೆದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ.ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಸನ್ನಿಧಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅದರ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011 ರಂದು ಚಿತ್ರವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಆವಾಗ ದರ್ಶನರವರು ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ನಿರಾಕರಣೆಯ ನಂತರ, ತಯಾರಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 1994 ಚಿತ್ರ ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್ ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ೨೦೧೧ ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆಯ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

                                     
 • ಕಲ ಸ ಪ ಳ ಯ 2005 ಗಜ 2008 ಸ ರಥ 2011 ಮತ ತ ಬ ಲ ಬ ಲ 2013 ನ ತಹ ವ ಣ ಜ ಯ ಕವ ಗ ಯಶಸ ವ ಯ ದ ಚ ತ ರಗಳಲ ಲ ಅಭ ನಯ ಸ ದ ದ ರ ಸ ರಥ ಮತ ತ ಸ ಗ ಳ ಳ ರ ಯಣ ಣ 2012
 • ಸ ಜಯ ಮಹ ಭ ರತದಲ ಲ ಧ ತರ ಷ ಟ ರನ ಸ ರಥ ಇವನ ಗ ದ ವ ಯದ ಷ ಟ ದ ರದಲ ಲ ನಡ ಯ ವ ಘಟನ ಗಳನ ನ ಕ ಳ ತಲ ಲ ನ ಡ ವ ಶಕ ತ ಇತ ತ ಕ ರ ಕ ಷ ತ ರ ಯ ದ ಧ ನಡ ಯ ವ ಗ ಸ ಜಯ ಧ ತರ ಷ ಟ ರನ ಗ
 • ಪ ಪ ಗಳನ ನ ಉದ ದರ ಸ ವವನ ಪರಬ ರಹ ಮ: ಬ ರಹ ಮನ ತ ದ ವ ಷ ಣ ಪ ರ ಥ ಸ ರಥ ಅರ ಜ ನನ ಸ ರಥ ಮಧ ಸ ದನ: ಮಧ ಎ ಬ ರ ಕ ಷಸನನ ನ ನ ಶ ಮ ಡ ದವನ ಮ ಧವ: ವಸ ತ ಋತ ತರ ವವ
 • ಹ ಟ ಟ ಹ ಸರ ರಹಸ ಯ, ಕನ ನಡ ಚ ತ ರಗಳಲ ಲ ಹ ಚ ಚ ಗ ನಟ ಸ ವ ಭ ರತ ಯ ನಟ 2011ರ ಸ ರಥ ಚ ತ ರದ ಮ ಲಕ ಚ ತ ರರ ಗಕ ಕ ಪ ದ ರ ಪಣ ಮ ಡ ದರ ರಹಸ ಯ ರವರ ಚ ಕ ಕಮಗಳ ರ ಜ ಲ ಲ ಯಲ ಲ
 • ನವಗ ರಹ ಹ ಗ ಯ ಭ ಪತ ಗಜ ಪ ರ ಕ ಪ ರ ನ ಸ ಸ ರಥ ಮತ ತ ಚ ಗ ರ ಹ ಗ ಸ ಲ ಸ ಲ ಗ ಇವರ ಬ ಬರ ಕ ಬ ನ ಷನ ನ ಸ ಗ ತವ
 • ಹ ದ ರ ಗ ಸ ದನ ಕ ರ ಕ ಷ ತ ರ ಯ ದ ಧ ನಡ ಯ ತ ತ ದ ದ ಸಮಯ ದ ವ ಯ ದ ಷ ಟ ಹ ದ ದ ದ ಸ ರಥ ಸ ಜಯನ ಯ ದ ಧದ ಆಗ - ಹ ಗ ಗಳನ ನ ಧ ತರ ಷ ಟ ರ - ಗ ಧ ರ ಯರ ಗ ವ ವರ ಸ ತ ತ ದ ದನ ದ ನ
 • ಮ ಖ ಯವ ದ ದ ಗ ತ ಯನ ನ ಪ ಡವ ರ ಜಕ ಮ ರ ಅರ ಜ ನ ಮತ ತ ಅವರ ಮ ರ ಗದರ ಶ ಮತ ತ ರಥ ಸ ರಥ ಶ ರ ಕ ಷ ಣನ ನಡ ವ ನ ಸ ಭ ಷಣ ಯ ನ ರ ಪಣ ಚ ಕಟ ಟ ನಲ ಲ ಹ ದ ಸಲ ಗ ದ ಪ ಡವರ ಮತ ತ
 • ಸ ಧ ದ ರ, ಚ ದ ರಪ ರಕ ಶ ತ ಮ ಮ ಗ ಡ, ಪ ಟ ಟ ರ ಜ ಶ ಕರಪ ಪ ಮ ಜ ನ ಥ ಜ ಎಲ ಲ ಕನ ಥ ಮ ತ ತ ಅಪ ಪ ಕ ರಮ ಗಲ ಪ ರಕ ಶ ವ ಜಯ ಸ ರಥ ಶ ಕರ ಭಟ ಪ ರಣವ ಮ ರ ತ
 • ಲ 2017ರ ಎಚ ಎ ಶ ರ ನ ದನ ಬರ ದ ನ ರ ದ ಶ ಸ ರ ವ ಕನ ನಡ ಭ ಷ ಯ ಚ ತ ರ. ಸ ರಥ ಸತ ಶ ಮತ ತ ಸ ನ ಹ ತರ ವ ವ ಡ ಡ ರ ಮ ಸ ಎ ಟರಟ ಯ ನ ಮ ಟ ಬ ಯ ನರ ಅಡ ಯಲ ಲ ಚ ತ ರವನ ನ
 • ದ ಶಗಳನ ನ ಕ ಪ ರ ಷ, ಇಲ ವ ತ, ಕ ತ ಮ ಲ ಮ ತ ದ ಖ ಡಗಳನ ನ ಗ ದ ದ. ಪ ರ ಎ ಬ ವನ ಸ ರಥ ಇ ದ ರಕ ಲ ಪವ ತದಲ ಲ ತಪಸ ಸ ಮ ಡ ಕ ರ ತವ ಷ ಯ ಗ ಬ ದ ಶ ವನ ದ ಗ ಹ ರ ಡ ಪ ಶ ಪತ ಸ ತ ರವನ ನ
 • ಆಸಕ ತ ಕತ ತ ವರಸ ಧನ ರ ವ ದ ಯ ಯಲ ಲ ಕ ಕ ಯ ನ ಷ ಣ ತಳ ಗ ದ ದಳ ಅವಳ ಬಹಳ ಒಳ ಳ ಯ ಸ ರಥ ಯ ದ ಧಕಲ ಯಲ ಲ ಎಷ ಟ ಪರ ಣ ತಳ ಳ ಅಷ ಟ ಹಠಮ ರ ಸಹ ಆಗ ದ ದಳ ತ ನ ಹ ಳ ದ ದ