ⓘ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ೨೦೧೬ ರ, ಎಸ್ ಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಬರೆದು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ - ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು ..

                                     

ⓘ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್

ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ೨೦೧೬ ರ, ಎಸ್ ಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಬರೆದು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ - ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಮೇಘಶ್ರಿ ಭಾಗವತರ್, ಮಾನಸ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ದೂರಿ ದೂರಿ" ಹಾಡು ಬಿಬಿಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕೊಂಡರವರು ಮೆಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಡಬ್ ಆದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ.೨೨.೦೪.೨೦೧೬ ರಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಲಾಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೦ ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು.

                                     
  • ಕ ನ ಪ ರದ ಅ ತರರ ಜ ಯ ಬಸ ನ ಲ ದ ಣ ಐಎಸ ಬ ಟ ವನ ನ ಶಹ ದ ಮ ಜರ ಸಲ ಮ ನ ಖ ನ ಬಸ ಸ ಟ ಷನ ಎ ದ ಅಧ ಕ ತವ ಗ ಹ ಸರ ಸಲ ಗ ದ ಇದ ಸ ಥಳ ಯವ ಗ ಜಕ ರ ಕತ ಬಸ ಸ ಟ ಷನ ಎ ದ
  • ದ ಡ ಡ ವಸ ತ ಗಳ ಹಲವ ಭ ಗಗಳನ ನ ನ ರ ಮ ಸ ತ ಯಶಸ ಸ ನ ಹಲವ ದಶಕಗಳ ನ ತರ, ಬ ಯ ಗ ಲ ಸ ಟ ಗ ರ ಡ ಏರ ಬಸ ಗ ಮತ ತ ಅದರ ತರ ವ ಯ ಮ ರ ಕಟ ಟ ಮ ದ ಳತ ವದ ತಹ ತನ ನ ಸ ಥ ನವನ ನ
  • ನ ಡ ಫ ನ ಮ ನ ಜ ನ ಲ ವ ಸ ಪ ತ ರ ಲ ಸ ಟ ನ ಚ ರ ಲ ಪ ಸ ಡ ಮ ನ ಕ ಮ ನ ನ ಪ ತ ರ ನ ವ ಮ ಡ ರ ಟ ಲ ಸ ಟ ಮತ ತ ನ ಸ ಸ ಹ ಲ ಟ ಲ ಸ ವ ಗ ಸ
  • 2000ರ ದ ಬ ರ ಸ ಬ ನ ವ ಗದ ಬಸ ಸ ವ ಗಳನ ನ ಒದಗ ಸಲ ಸ ತ ಈಸ ಟ ಬಸ - ಮ ರ ಗ ಮತ ತ ಇನ ನರ ನ ರ ದರ ನ ಬಸ - ಮ ರ ಗವನ ನ ಒಳಗ ಡ ತ ಬಸ - ಮ ರ ಗಗಳ ಜ ಲವ ದನ ನ ಅಭ ವ ದ ಧ ಪಡ ಸ ತ ತ ದ
  • ಪ ರಚ ರ ಪ ರದರ ಶನಗಳ ದ ರ ತ ವ ಜ ಬ ಕ ಗದದ ಮ ಲ ಕಳ ದ ಹ ದ ಮತ ತ ಸ ಕ ಕ ದ ಲ ಸ ಟ ಆ ಡ ಫ ಡ ಜ ಹ ರ ತ ಪ ರ ಚ ನ ಗ ರ ಸ ಮತ ತ ಪ ರ ಚ ನ ರ ಮ ನಲ ಲ ಸ ಮ ನ ಯವ ಗ ತ ತ
  • ಪ ತ ರಧ ರ ಯ ಪರ ಕ ಷ ಠ ಯ ಮರಣದ ಡನ ಯಲ ಲ ಕ ನ ಯ ಗ ತ ತದ ವ ಕ ಟರ ಹ ಯ ಗ ಅವರ ದ ಲ ಸ ಟ ಡ ಆಫ ಎ ಕ ಡ ಮ ಡ ಮ ಯ ನ Le Dernier Jour d un condamné ತಪ ಪ ತಸ ಥ ವ ಯಕ ತ ಯ
  • ಪ ರತ ಭಟನ ಹ ಗ ಅಥವ ಅಸಹಕ ರ ಚಳವಳ ಗಳ ರ ಪಗಳ ಅಲಬ ಮನಲ ಲ ನಡ ದ ತಹ ಮ ಟ ಗ ಮ ರ ಬಸ ಬಹ ಷ ಕ ರದ ತಹ ಯಶಸ ವ ಬಹ ಷ ಕ ರಗಳ ಉತ ತರ ಕ ಯ ರ ಲ ನದಲ ಲ ನಡ ದ ತಹ
  • ಲ ಯ ನ ರ ಡ ಡ ಡ ವ ಚ ಯ ತಹ ಅನನ ಯ ಕಲ ವ ದರ ಮ ಲನ ನಗರಕ ಕ ಬ ದ ಫ ರ ಸ ಕ ಆಫ ದ ಲ ಸ ಟ ಸಪ ಪರ ಮತ ತ ಕ ಡ ಕ ಸ ಅಟ ಲ ಟ ಕಸ ನ ತಹ ಬ ಲ ಕಟ ಟಲ ಗದ ತಹ ಕಲ ಕ ತ ಗಳನ ನ ಬ ಟ ಟ
  • ರ ಕ ರ ಡ ಮ ಡ ತ ಇದರಲ ಲ ಮ ಸ ಟ ನ ಎಲ ಫ ಸನ ಮತ ತ ರ ಷ ಇದ ದರ ಮತ ತ ಲ ಸ ಟ ರ ಟ ಸ ಲವ ಡ ಟ ಡ ತ sample  help info ಸ ಕಲ ಬ ನ ತ ದ ಸ ಕ ನ
  • ಸಬರ ಬ 1800 2000 2000 ಡಗ ಲ ಸ ಶ ದ - ಟ ಸ ಸ ಐಎಸ ಬ ಎನ 1 - 55849 - 201 - 1 ಲ ಸ ಟ ಬ ಸ ಟನ 1999 ಮ ರ ನರ ಬ ಕ ಸ ಐಎಸ ಬ ಎನ 0 - 395 - 96610 - 8 ಬ ಸ ಟನ ಎ ಟ ಪ ಗ ರ ಫ ಕಲ