ⓘ ಮನೆ ಮನೆ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರವು ೦೭ ಜೂನ್ ೧೯೯೬ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ್‌ರವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಮ್.ವಾಸುದೇವ ರಾವ್‌ರವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾನಿ ..

                                     

ⓘ ಮನೆ ಮನೆ ರಾಮಾಯಣ

ಮನೆ ಮನೆ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರವು ೦೭ ಜೂನ್ ೧೯೯೬ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ್‌ರವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಮ್.ವಾಸುದೇವ ರಾವ್‌ರವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

                                     

1. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು

 • ಚಿಲ್ಲುವಿನ ಗನಿಯು ನೀ - ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಚಂದ್ರಿಕ ಗುರುರಾಜ್
 • ಇದೇ ಕಣ್ಣ ನೋಟ - ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಚಂದ್ರಿಕ ಗುರುರಾಜ್
 • ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು - ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಚಂದ್ರಿಕ ಗುರುರಾಜ್
 • ಮನೆ ಮನೆ ರಾಮಾಯಣ - ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಚಂದ್ರಿಕ ಗುರುರಾಜ್
 • ಬಾ ಪ್ರೀಯಾ ಬಾ ರಾಜ - ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಚಂದ್ರಿಕ ಗುರುರಾಜ್
                                     
 • ಮ ಡ ರ ವ ಒಬ ಬ ಭ ರತ ಯ ಚ ತ ರನಟ ಮತ ತ ಮ ಚ ಚ ಗ ಗಳ ಸ ರ ವ ಡಬ ಗ ಪರ ಣ ತ. ಮನ ಮನ ರ ಮ ಯಣ ಆಯ ಧ ಪ ಲ ಸ ಬ ಟ ನ ಗದ ವತ ಮ ತ ತ ನ ಥ ಹ ಡತ ತವರ ಬ ಗರ ಸ ಟ ರಲ ಜ ಲ
 • ನನ ನ ಗ ಪ ಲ ನ ಟಕ 1930 ನನ ನ ಮನ 1946 ಮ ಘಪ ರ 1947 ಮರ ವ ಜ ಞ ನ 1947 ನರ ಗಳ ಗ ಕ ಕ ಡ ಲ ಲ 1977 ಜನಪ ರ ಯ ವ ಲ ಮ ಕ ರ ಮ ಯಣ ಕನ ನಡ ಡ ಡ ಮ 1968 ಕಬ ಬ ಗನ
 • ಉಚ ಚ ಲ. ಇದ ಕರ ನ ಟಕಕ ಕ ಸ ರ ದ ಪ ರದ ಶ. ಲಕ ಷ ಮ ಕ ಜತ ತ ರ ಅವರ ಪ ರ ವ ಕರ ಮನ ಅಥವ ಬ ಲ ಯದ ಮನ ಇರ ವ ದ ಈ ಉಚ ಚ ಲದ ಕ ಟ ದ ವಸ ಥ ನದ ಕ ರ ಯ ಪಶ ಚ ಮ ದ ಕ ಕ ನಲ ಲ ಲಕ ಷ ಮ ಯವರ
 • ಇದ ಕರ ನ ಟಕದ ನಟ ಸ ರ ವಭ ಮ ಡ ಕ ಟರ ರ ಜಕ ಮ ರ ಅವರ ಮನ ದ ವರ ಕ ವ ರ ನದ ತ ರದಲ ಲ ಇರ ವ ದ ಗ ಬ ದ ದ ರ ಮ ಯಣ ಕ ಲದ ಚರ ತ ರ ಕ ಡ ಕ ಡ ಬರ ತ ತದ ಬಳ ಳ ರ ಜ ಲ ಲ ಯ ಕ ಡ ಲ ಗ
 • ಮ ಖಕ ಕ ಬಣ ಣ, ವ ಷ ಭ ಷಣದ ದ ಗ ರ ಮ ಯಣ ನ ಟಕದ ಮ ಲಕ ಮಕ ಕಳ ಮತ ತ ಜನರನ ನ ರ ಜ ಸ ತಮ ಮ ಕಲ ಸ ಸ ಕ ತ ಯನ ನ ಬ ಬ ಸ ತ ತ ದ ದ ಹಗಲ ವ ಷಗ ರರ ಇ ದ ನ ದ ನಗಳಲ ಲ ಮರ ಯ ಗ ತ ತ ದ ದ ರ
 • ಕ ಳಜ ಉಪ ದ ಯ ಬ ಡ ಯ ಮನ ಧರ ಮ ಪರ ಯ ಯ ಸ ಸ ಕ ತ ಸಮಗ ರ ವ ಚ ರ ವ ಮರ ಶ ಕ ವ ಪ ರ ಮ ಯಣ ಬರಹಗ ರರ ಪ ರತ ಕ ರ ಯ ಕನ ನಡ ತ ಲ ಗ ಸ ಹ ತ ಯ ವ ನ ಮಯ ಕಳಕಳ ಗಮಕ ಶ ರದ ಪ ರಸ ತ ತ
 • 3 ಹ ಣ ಣ ಮಕ ಕಳ ದ ವಣ ಣ ಕ ಮತರ ಸ ವತ ಯಕ ಷಗ ನ ಕಲ ಯಲ ಲ ನ ರ ತವರ ದ ದರ ದ ರ ಮ ಯಣ ಮಹ ಭ ರತದ ಪ ರಸ ಗಗಳ ಗ ಗ ಬ ಯ ಕ ಣ ತ ಹ ದ ಸ ಅದ ದ ಮನರ ಜನ ಯ ಆಟ ವ ಗ ವ ತ ಮ ಡ ದರ
 • ಸ ಗ ತ ನ ಟಕ ಅಕ ಯ ಡ ಮ ಪ ರಶಸ ತ ಆರ ಯಭಟ ಪ ರಶಸ ತ ರ ಜ ಯ ತ ಸವ ಪ ರಶಸ ತ ಇ ದ ನ ರ ಮ ಯಣ ನ ಬರ ದ ಕ ದ ಬರ ಪರಮ ಶ ಪ ರ ಮಪ ರಸ ಗ, ರ ಯರ ಬ ದರ ಮ ವನ ಮನ ಗ ನ ತ ದ ಕ ಣ ಕ
 • ರ ಮ ಯಣದಲ ಲ ವ ಡ ಬನ ಹ ಡ ಕ ವ ಗಲ ತಮ ಮನ ನ ತ ದ ಕ ಳ ಳ ತ ತ ರ ಒಮ ಮ ಅವರ ರ ಮ ಯಣ ನ ಟಕಕ ಕ ಹ ದರ ಅಲ ಲ ರ ವಣ ಬ ದ ರ ಮನ ಲ ಲದ ವ ಳ ಯಲ ಲ ಸ ತ ಯನ ನ ಹ ತ ತ ಕ ಡ
 • ಜನ ಮರಹಸ ಯ ಮ ಕ ತ ಮ ಮ ಪ ದ ದ ಗ ದ ದ ಕ ಟ ಟ ಪ ಟ ಟ ಸ ಗ ಪ ರದಲ ಲ ರ ಜ ಕ ಳ ಳ ಮನ ಮನ ಕಥ ಆಫ ರ ಕ ದಲ ಲ ಶ ಲ ಆಪ ತಮ ತ ರ ಭಲ ಹ ಡ ಗ ಬ ಗ ರದ ಮನ ಷ ಯ ಗಲ ಟ ಸ ಸ ರ ಪ ರಚ ಡ
 • ವ ಯ ಕರಣ, ಸ ಶ ಧನ ಯ ವ ವ ಧ ಪ ರಕ ರಗಳಲ ಲ ಸ ಹ ತ ಯ ರಚ ಸ ದ ದ ರ ತ ಳ ವ ನಲ ಲ ಮ ದ ರ ರ ಮ ಯಣ ಎ ಬ ಮಹ ಕ ವ ಯ ಬರ ದ ದ ದ ರ ಅವರ ಸ ಹ ತ ಯದ ಜ ತ ಗ ಯಕ ಷಗ ನ ಅರ ಥದ ರ ಯ ಗ ದ ದರ
 • ಒ ದ ದ ಡ ಡ ಹ ಸರ ಅಲ ಲ ನ ಲಷ ಮ ಲ ಗಕ ಕ ಸ ಗ ತ, ನ ತ ಯ ಸ ವ ಸಲ ಲ ಸ ತ ತ ದ ದ ಮನ ತನವ ದ ದರ ದ ಆಭ ನಯ ಸ ಗ ತಗಳ ಯಮಳ ವ ದ ಯಗಳ ಈ ಮನ ತನದವರಲ ಲ ರಕ ತ ಗತವ ಗ ಹ ಗ ತ ತ