ⓘ ಶ್ರಾವಣ ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರವು ೦೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೯೫ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎ.ಟಿ.ರಘುರವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮಾ ರಾಮನಾಥ್, ಗೀತಾ ಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ, ಎಮ್.ಕೆ.ಲಲಿತಾ ಮತ ..

                                     

ⓘ ಶ್ರಾವಣ ಸಂಜೆ

ಶ್ರಾವಣ ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರವು ೦೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೯೫ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎ.ಟಿ.ರಘುರವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮಾ ರಾಮನಾಥ್, ಗೀತಾ ಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ, ಎಮ್.ಕೆ.ಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

                                     

1. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು

 • ಹೂವೇ ನೀ ಸೇರುವ ಅಂಗಳ - ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ
 • ಹೆಣ್ಣೆ ನೀ ಅಳಬೇಡ - ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್
 • ತಂಪಾದ ಹೋಂಗೆ ಮರ - ಬಿ.ಆರ್.ಛಾಯ, ಪ್ರೇಮಲತ ದಿವ್ವಾಕರ್
 • ಆಕಾಶವೇ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಸಂಜೆ - ಸಂಗೀತ ಕತ್ತಿ
 • ಪ್ರೀಯಾತಮೆಯ ಮೇಗ ಸಂದೇಶ - ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ, ಉಶಾ ಗಣೇಶ್
                                     
 • ನ ರ ಮ ಸ ದ ದ ಹ ಗ ವ ಶ ಷ ಟ ಹ ಬಳ ಳ ಗಳ ದ ನ ರ ಮ ಸ ದ ದ ಛ ವಣ ಯ ವ ಶ ಷ ಟವ ಗ ದ ಶ ರ ವಣ ಮ ಸದಲ ಲ ನಡ ವಣ ಸ ಮವ ರ ಶರಣಬಸವ ಶ ವರರ ಪಲ ಲಕ ಕ ಉತ ಸವ ಜರ ಗ ತ ತ ದ ದ ಅ ದ ಸ ವ ರ ರ
 • ಚ ತ ರ. ಯ ವ ಜನ ಮದ ಮ ತ ರ ಬ ಸ ಗ - ಕ ದ ಬರ ಅಧ ರ ತ ಹ ಬ ಸ ಲ - ಕ ದ ಬರ ಅಧ ರ ತ ಶ ರ ವಣ ಸ ಭ ರಮ ಕ ಡ ನ ರಹಸ ಯ ಮದ ವ ಮದ ವ ಮದ ವ ಭ ಪತ ರ ಗ ಕಲ ಯ ಣ ನ ರ ಮ ನ ದರ ಮ ರ
 • ದ ವ ಯ ಶ ವಗ ಗ ಯಲ ಲ ಸಲ ಲ ಖನ ವ ರತ ಕ ಗ ಡ ಕ ನ ಯ ಸ ರ ಳ ದಳ ಎ ದ ಕ ರ ಶ.1131ರ ಶ ರ ವಣ ಬ ಳಗ ಳದ ಶ ಸನದ ದ ತ ಳ ದ ಬರ ತ ತದ ಶ ವಗ ಗ ಬ ಟ ಟದಲ ಲ ರ ವ ಕಡ ದ ದ ಹ ಬ ಬ ಡ ಗಳ
 • ಮನಸ ಸ ನ ದ ಗ ಡ ತ ಡ ಕ ಡ ಅಭಯ ನ ಡಲ ಪ ರ ರ ಥ ಸ ತ ತ ರ ಯ ಗ ದ ಯಲ ಲ ಆಯನ ತ ಸವ, ಶ ರ ವಣ ಮ ಸದಲ ಲ ನ ತ ಯ ದ ವ ಪ ರ ಯಣ ಪ ಜ ಶ ಕ ರವ ರ ಮತ ತ ಮ ಗಳವ ರ ಉತ ಸವ ಮ ರ ತ ಯ ಪ ರದಕ ಷ ಣ
 • ಜ ತ ರ ಗಳಲ ಲ ದ ಪ ರತ ಶನ ವ ರ ಮತ ತ ಸ ಕ ರಮಣದ ದ ನಗಳಲ ಲ ಭಕ ತರ ಸ ಖ ಯ ಹ ಚ ಚ ಶ ರ ವಣ ಮ ಸದ ಶನ ವ ರಗಳ ದ ಇಲ ಲ ಜ ತ ರ ಯ ವ ತ ವರಣ ಇರ ತ ತದ ಈ ದ ವಸ ಥ ನದ ವತ ಯ ದ ಪ ರತ
 • ಪ ಜ ಇದ ದ ಗ ತರಲ ಗ ತ ತದ ವ ಶ ಷ ಆಚರಣ : ಶ ರ ವಣ ಮ ಸ ಶ ವರ ತ ರ ವ ಕ ಠ ಏಕ ದಶ ದರ ಶನ ಸಮಯ : ಬ ಳಗ ಗ - ರ ದ ಸ ಜ - ರವರ ಗ ಯ ವ ದ ಬ ಡ ವ ಇಲ ಲದ ಅಭ ಷ ಕ :
 • ಸ ಜ ದ ಪ ರ ಧನ ಆಗ ತ ತದ ಬಸದ ಯಲ ಲ ಯ ಗ ದ ಗ ಹ ಸ ಪ ಚ ಗ ಪ ಜ ಸ ಪಠಣ ಮ ಡಲ ಗ ತ ತದ ಮಹ ವ ರ ಜಯ ತ ಉತ ಸವ ನಡ ಯ ತ ತದ ಫ ಬ ರವರ ರ ದ ವ ರ ಷ ಕ ಪ ಜ ಶ ರ ವಣ
 • ದ ವರ ಮ ರವಣ ಗ ಹ ಗ ಆನ ತರ ಅಲ ಲ ದ ಬ ಟ ಟ ಕ ರ ಗ ಹ ಗ ಸ ವಸ ಥ ನಕ ಕ ಬರ ತ ತದ ಶ ರ ವಣ ಮ ಸದಲ ಲ ಶ ಕ ರವ ರ ಪ ಜ ಗ ತ ಬ ಜನರ ಬರ ತ ತ ರ ಇಲ ಲ 24 ತ ಥರ ಕರರ ಮ ತ ತ ಕ
 • ಚ ಗ ರ ವಸ ಧರ ವ ಧ ವ ಚ ತ ವ ವ ಹ ಬ ಧನ ಶರದ ತ ವ ನ ಚ ದ ರ ಶ ಭಮ ಲನ ಶ ಯ ನ ಭ ಗರ ಮಗಳ ಶ ರ ವಣ ಪ ರ ಣ ಮ ಶ ರ ರಸ ತ ಶ ಭಮಸ ತ ಶ ವ ತ ಗ ಲ ಬ ಸ ಧ ಯ ಗಗನ ಸಪ ತಪದ ಸಪ ತರ ಜನ ಸಮ ಮ ಲನ
 • ಸ ಕಲನ ಶ ರ ವಣ ಮಧ ಯ ಹ ನ ಕವನ ಸ ಕಲನ ನ ಲ ಮಳ ಕವನ ಸ ಕಲನ ಒ ದ ಜ ಲ ಬ ಕವನ ಸ ಕಲನ ಓ ಆಜ ರ ಚ ಗ ರ ದ ಕನಸ ವ ಆರ ಒಕ ಪ ರಸ ದ ಈ ಸ ಜ ಏಕ ಗ ದ
 • ಮ ಶ ರಣವನ ನ ತ ನ ನ ಸ ಶನ ವ ರದ ದ ಉಪವ ಸ ದ ರವ ಹ ರ ಬ ಳಗ ಗ ರ ದ ಸ ಜ ರವರ ಗ ಶ ರ ವಣ ಮ ಸದಲ ಲ ಕಡ ಡ ಯ ಕ ಗ ಗಳ ಗ ಆಹ ರ ಬ ಳಗ ನ ಹ ತ ತ ದ ಹ ಕ ಅ ಗವ ಕಲರ ಗ