ⓘ ಪರಿಚಯ. ಹಾಡುಗಳು: ನಡೆದಾಡುವ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕೆ.ಕೆ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುದಿನೋತವೆ ಮನಮೋಹಕ ಶಾನ್, ಶ್ರೇಯ ಗೋಶಲ್ ಕುದಿನೋತವೆ ಮನಮೋಹಕ ಶಾನ್; ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುದಿನೋತವೆ ಮನಮೋಹಕ - ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿದು ಅ ..

ನಕಾರ

ನಕಾರ ಪದದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಕಾರ ಅ೦ದರೆ ಒಪ್ಪದೆ ಇರುವುದು. ಇದು ಸಕಾರ ಪದದ ವಿರುದ್ದ ಪದ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರಎನ್ನುವ ಪದವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊ೦ದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತಿಳಿವಳಿಕೆ

ತಿಳಿವಳಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದಂತಹ ಅಮೂರ್ತ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ತಿಳಿಯುವವನು ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟಾದ ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಹಲವುವೇಳೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ...

ಕಡಲಪೋತ

ಈ ಕಡಲಪೋತವು "storm petrel" ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸದಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ,ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಉತ್ತರದವರೆಗು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೂ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

                                     

ⓘ ಪರಿಚಯ

ಹಾಡುಗಳು:

ನಡೆದಾಡುವ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕೆ.ಕೆ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕುದಿನೋತವೆ ಮನಮೋಹಕ ಶಾನ್, ಶ್ರೇಯ ಗೋಶಲ್

ಕುದಿನೋತವೆ ಮನಮೋಹಕ ಶಾನ್; ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕುದಿನೋತವೆ ಮನಮೋಹಕ -

ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿದು ಅಲಿಷ ಚೀನಿ, ಜೆಸ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್

ಜಿಯೋ ಜೀನೆದ್ಹೋ ಬಾಬಾ ಸೆಹಗಲ್, ಜೆಸ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್

ಓ ನನ್ನ ಒಲವೆ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್

ಕೋಪ ಬೇಡ ಸಿಂಗಾರಿ

                                     
  • ಪರ ಚಯ ಬ ಗಳ ರ ದ ರದರ ಶನ ಕ ರ ತ ರ ವ ಹ ನ ಯಲ ಲ ಪ ರಸ ರವ ದ ವ ಶ ಷ ರ ತ ಯ ಸ ದರ ಶನ ಕ ರ ಯಕ ರಮ ಸರಣ ಸಮ ಜದ ವ ವ ದ ಹ ತಗಳಲ ಲ ರ ವ ಜನಸ ಮ ನ ಯರನ ನ ಅವರ ದ ನ ನ ತ ಯದ ಕ ಲಸದಲ ಲ ರ ವ ಗ
  • ದ ಶ - ವ ದ ಶಗಳ ಪರ ಚಯ ಪ ಸ ತಕವನ ನ ಪ ಡ ರ ಗ ಶ ಸ ತ ರ ಮತ ತ ಸ ಆರ ಕ ಷ ಣರ ವ ಪರ ಚಯ ಸ ದವರ ಇ ದ ನಮ ಮ ಭ ಮ ಡಲದಲ ಲ ನ ರ ರ ಸ ವತ ತ ರ ದ ಶಗಳ ಹಲವ ಸಣ ಣ ಪ ಟ ಟ ದ ವ ಪಗಳ
  • ಭ ರತದಲ ಲ ಯ ವ ವ ಧ ರ ತ ಯ ಪರ ಸರಕ ಕ ತಕ ಕ ಕ ಕ ತ ಶ ಕ ಷಣ ಕ ತ ತ ರಜ ಞ ನವನ ನ ಶ ಕ ಷಣ ಕ ರಮದಲ ಲ ಹ ಣ ಯಬ ಕ ಡ ಆರ ಟ ಜ ತಲ ಆಧ ನ ಕ ಶ ಕ ಷಣ ಕ ತ ತ ರಜ ಞ ನ ಪರ ಚಯ
  • ಕರ ನ ಟಕದ ಕ ರ ಪರ ಚಯ ವ ಸ ತ ರ ಣ ಚ.ಕ ಮ ಜನಸ ಖ ಯ ಜನಸ ದ ರತ ಪ ರತ ಚ.ಕ ಮ ಗ ಗ ರ ಮ ಣ ಜನಸ ಖ ಯ ನಗರ ಜನಸ ಖ ಯ
  • ಶ ಮಣ ಣರವರ ಕ ರ ಪರ ಚಯ loksabhaph.nic.in. loksabha. Archived from the original on 2020 - 05 - 15. Retrieved 2020 - 05 - 15. ವ ಎಸ ಕ ಷ ಣ ಅಯ ಯರ ಅವರ ಕ ರ ಪರ ಚಯ loksabhaph
  • ಜ ವರ ಗ ಜ ನರ ಎ ದ ಹ ಸರ ಜ ನರ ದ ಉಪದ ಶ ಸಲ ಪಟ ಟ ಧರ ಮವ ಜ ನಧರ ಮ. ಸ ಕ ಷ ಪ ತ ಪರ ಚಯ ಜ ನ ಧರ ಮದಲ ಲ ಸತ ಯ, ನ ತ ಉತ ತಮ ನಡವಳ ಕ ಗಳ ಗ ಹ ಚ ಚ ನ ಪ ರಧ ನ ಯತ ಇದ ಅಹ ಸ
  • ಭಕ ತ ಮ ರ ಗವನ ನ ಜನಸ ಮ ನ ಯರ ಗ ಪರ ಚಯ ಮ ಡ ಕ ಡ ವ ಉದ ದ ಶವನ ನ ಹ ದ ವ ಕರ ನ ಟಕ ಸ ಗ ತಗ ರರಲ ಲ ಪ ರ ದರದ ಸರ ಕ ರ ತನ ಗಳ ಪರ ಚಯ ಇಲ ಲದವರ ಇಲ ಲವ ಇಲ ಲವ ನ ನಬಹ ದ
  • ಹ ದ ಧರ ಮದ ಪರ ಚಯ ಏದ ರ ಕಳ ಶ ಕರನ ರ ಯಣ ಭಟ ದರ ಶನಶ ಸ ತ ರ - ಆಧ ರ: ಭ ರತ ಯ ತತ ವಶ ಸ ತ ರ ಪರ ಚಯ : - ಎ ಪ ರಭ ಕರ ಜ ಷ & ಪ ರ ಎ ಎ.ಹ ಗಡ ಹ ದ ಧರ ಮದ ಪರ ಚಯ ಏದ ರ ಕಳ
  • ಸ ವಪ ನಗಳ ಮ ಲಕ ಚ ತ ರರ ಗ ಪ ರವ ಶ ಮ ಡ ದರ ಅದಕ ಕ ಮ ದಲ ಬ ಗಳ ರ ದ ರದರ ಶನದಲ ಲ ಪರ ಚಯ ಎ ಬ ಕ ರ ಯಕ ರಮವನ ನ ನಡ ಸ ಕ ಡ ತ ತ ದ ದರ ಅನ ಕ ಚ ತ ರಗಳಲ ಲ ನ ಯಕ ನಟರ ಗ ನಟ ಸ