ⓘ ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ರವು ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಿ.ರಾಜೇಂದ್ರಬಾಬುರವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ರವರು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದ ..

                                     

ⓘ ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ

ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ರವು ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಿ.ರಾಜೇಂದ್ರಬಾಬುರವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ರವರು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

                                     

1. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು

 • ಡಯಾನ ಡಯಾನ - ಅನುರಾಧ ಶ್ರಿರಾಮ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
 • ಬುಲ್ ಬುಲ್ಕಿ ಗಿಲ್ ಗಿಲ್ಕಿ - ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ, ಶಂಕರ್
 • ಚಿಂತೆ ಯಾಕೋ ಮಾಡುತೀಯಾ ಗೆಳಯ - ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ
 • ಚಕೊತ ಚಕೊತ - ಸುರೇಶ್ ಪೀಟರ್, ಬಿ.ಜಯಶ್ರಿ
 • ಪ್ರೀಯ ಪ್ಲಿಸ್ ಲವ್ ಮಿ - ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಚಿತ್ರ
 • ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ - ಅನುರಾಧ ಶ್ರಿರಾಮ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
                                     
 • ತವರ ಪ ರಜ ಶಕ ತ ದ ರ ಘಸ ಮ ಗಲ ಅಪ ಪ ಜ ಜ ವನದ ಜ ಡ ಹಕ ಕ ಕ ರ ಬನರ ಣ ಯ ರ ನ ನ ಚ ಲ ವ ಹಬ ಬ ಯ ರ ನ ಅಭ ಮ ನ ಪ ರ ತ ಸ ಕ ಷ ಣಲ ಲ ದ ವರಮಗ ದ ಗ ಗಜರ ಅಮ ಮ ನ ನ ನ ನ ನ ದ
 • ಕ ರ ಗಳ ಕ ತ ಗಳ ಸ ರ ಕ ತ ಗಳ ಕತ ತ ಗಳ ಸ ರ ಕತ ತ ಗಳ ಶ ತ ಕ ರ ತ ಯ ರ ನ ನ ಚ ಲ ವ ಓ ಮಲ ಲ ಗ ಅ ತರ ಗ ಮ ಪ ಡ ಪ ರಚ ಡ ನಮ ಮ ರ ಮ ದ ರಹ ವ ಮ ಗ ರ ನ ಮ ಚ ಜ ಕ
 • ಗಡ ಬ ಡ ಗ ಡ ಸ ಪರ ನನ ಮಗ ಹ ಸ ಗ ಇದ ದಷ ಟ ಕ ಲ ಚ ಚ ರ ಮಕ ಷ ಣ ಗಡ ಬ ಡ ಗ ಡ ಯ ರ ನ ನ ಚ ಲ ವ ಆಗ ದ ಲ ಲ ಒಳ ಳ ದಕ ಕ ರಣಧ ರ ಅಲ ಲ ರ ಮ ಚ ರ ಇಲ ಲ ಬ ರಹ ಮಚ ರ ಬ ಬ ಟ ಹ ಡ ಗ
 • ಕಲ ವ ದ, ಸ ಪ ಯ ಪ ಟ ನ ಜ, ಕನಸ ಗ ರ, ಮ ಗಲ ಯ ತ ತ ನ ನ ನ, ಪ ರ ತ ಸ ದ ತಪ ಪ ಯ ರ ನ ನ ಚ ಲ ವ ನ ನ ನನ ನ ಹ ಡ ತ ರ ಓ ನನ ನ ನಲ ಲ ಏಕ ಗ ಮಲ ಲ, ರ ಮಕ ಷ ಣ, ಕ ದ ಡರ ಮ
 • ಇತ ಯ ದ ಕ ರ ಕ ರ ಎಲ ನ ಡ ಕ ರ - ನನ ನ ಪ ರ ತ ಯ ಹ ಡ ಗ ಚಕ ಕ ತ ಚಕ ಕ ತ - ಯ ರ ನ ನ ಚ ಲ ವ ಏನ ಏನ ದ ಎ ಥ ಬ ರಗ ಬರ ತ ಳ ನ ಡ - ದ ರ ಗ ಬ ನ ನ ಹ ದ ಬ ದ - ಬ ವ