ⓘ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, ಚಲನಚಿತ್ರ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ೨೦೧೭ರ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ..

                                     

ⓘ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ೨೦೧೭ರ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕವಿತಾ ಗೌಡ, ನಿಖಿಲ ಸುಮನ್, ಅಚ್ಚುತ್ ಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್. ಜಿ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳೊಂದಿಗೆ ೨೪ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭ ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

                                     

1. ಪಾತ್ರವರ್ಗ

 • ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್
 • ರಾಧಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಸುಮನ್
 • ರಾಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್
 • ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ /ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂತ ಬಾಲು ಆಗಿ ಎಮ್.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
 • ಕವಿತಾ ಗೌಡ
 • ಎಚ್.ಜಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ
 • ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು
 • ಬೆಂಕಿ ಸೀನಾ ಆಗಿ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
                                     
 • ರಲ ಲ ಬ ಡ ಗಡ ಯ ದ ಶ ರ ಶ ರ ನ ವ ಸ ಕಲ ಯ ಣ ಚ ತ ರದ ಮ ಹ ತ ಗ ಈ ಲ ಖನ ನ ಡ ಇದ ದ ಚ ಟ ಕ ಚಲನಚ ತ ರ ಕ ರ ತ ಬರಹ. ಈ ಬರಹವನ ನ ವ ಸ ತರ ಸಲ ಸಹಕರ ಸ
 • ಇದ ದ ಚ ಟ ಕ ಚಲನಚ ತ ರ ಕ ರ ತ ಬರಹ. ಈ ಬರಹವನ ನ ವ ಸ ತರ ಸಲ ಸಹಕರ ಸ
 • ತ ಗ 1973 22 ಸ ಐ.ಡ 1973 23 ಬ ಡ ಗಡ ಚಲನಚ ತ ರ 1973 24 ಬ ಗ ರದ ಕಳ ಳ 1973 25 ಶ ರ ಶ ರ ನ ವ ಸ ಕಲ ಯ ಣ 1974 26 ಭಕ ತ ಕ ಬ ರ 1974 27 ಬ ಗ ರದ ಪ ಜರ
 • ಬ ಡ ಗ ನವ ಲ ಶ ರ ನ ವ ಸ ಅಯ ಯ ಗ ರ ಜನನ ನವ ಬರ ಬ ಎಸ ರ ಗ - ಕನ ನಡ ಚ ತ ರರ ಗ ಕ ಡ ಬಹ ಮ ಖ ಪ ರತ ಭ ವ ತರಲ ಲ ಪ ರಮ ಖರ ಛ ಯ ಗ ರಹಣ, ನ ರ ದ ಶನ, ನ ರ ಮ ಣ
 • ಚಕ ರ 47.ನಮ ಮ ರ ರ ಜ 48.ಜ ವಕ ಕ ಜ ವ 49.ಆಟ ರ ಜ 50.ಒ ದ ಸ ನ ಮ ಕಥ 52. ಶ ರ ನ ವ ಸ ಕಲ ಯ ಣ 53.ಬಯಸದ ಬ ದ ಭ ಗ ಯ 54.ಮಧ ರ ಸ ಗಮ 55.ರ ಮ ಪರಶ ರ ಮ 56.ಬ ಕ ಯ ಬಲ 57.ಕ ಡ
 • ವ ಜಯಲಕ ಷ ಮ ಸ ಗ ಪ ರತ ಮ ದ ವ ಅವರ ಮಕ ಕಳ ಕ ಷ ಣಲ ಲ ನ ಗಕನ ಯ ಜಗನ ಮ ಹ ನ ಶ ರ ನ ವ ಸ ಕಲ ಯ ಣ ಮ ಟ ಟ ದ ದ ಲ ಲ ಚ ನ ಚ ಚಲಕ ಮ ರ ಧರ ಮಸ ಥಳ ಮಹ ತ ಮ ಪ ರಭ ಲ ಗ ಲ ಲ ಮ ಗಳ
 • ರ ಜಕ ಮ ರ ಸಹ ಬ ಡರ ಕಣ ಣಪ ಪಗ ತ ಮ ಚ ತವ ಗ ಯ ಮಹ ತ ಮ ಪ ಕ ಚರ ಸ ಅವರ ಶ ರ ನ ವ ಸ ಕಲ ಯ ಣ ಚ ತ ರದಲ ಲ ಸಣ ಣ ಪ ತ ರದಲ ಲ ಅಭ ನಯ ಸ ದ ದರ ರಲ ಲ ಕ ಷ ಣ ಲ ಲ ಚ ತ ರದ ದ
 • ಮ ಡ ಬ ದವ ಜಗನ ಮ ಹ ನ ಯ ತ ದ ಗ ವ ಜಯ ಸ ಧ ಸ ತ ನ ಗ ಕನ ನ ಕ ಶ ರ ಶ ರ ನ ವ ಸ ಕಲ ಯ ಣ ಚ ಚಲ ಕ ಮ ರ ದಲ ಲ ಳ ಗ ದರ ವ ಕನ ಯ ಕನ ಯ ದ ನ, ರ ಜ ವ ಕ ರಮ, ನಳ ದಮಯ ತ
 • ಕ ಬ ರ ಸ ಪತ ತ ಗ ಸವ ಲ ಮಯ ರ ದ ರ ತಪ ಪ ದ ಮಗ ನ ನನ ನ ಗ ಲ ಲಲ ರ ಎರಡ ಕನಸ ಶ ರ ನ ವ ಸ ಕಲ ಯ ಣ ಗಲ ಟ ಸ ಸ ರ ಹ ಡ ಗ ಟದ ಹ ಡ ಗ ಪ ಯ ಟ ಪರ ಮಳ ಸವತ ಯ ನ ರಳ ಸ ತ ರ ಮ ದ ಪ
 • ಕನ ನಡ ಚ ತ ರಗಳನ ನ ನ ರ ಮ ಸ ದರ ಅವ ಗಳಲ ಲ ನ ಗ ಕನ ಯ ಜಗನ ಮ ಹ ನ ಶ ರ ನ ವ ಸ ಕಲ ಯ ಣ ಮ ತ ದವ ತ ಬ ಯಶಸ ವ ಯ ದವ ಈ ಅವಧ ಯಲ ಲ ಒಬ ಬ ಬರ ಗ ಪ ಲ ದ ರರ ಕ ಪನ ಯನ ನ